روابط دختر و پسر

152 صفحه
مطالعه شده در زمستان 96


کتاب کوشیده است عمدتاً پاسخ به سوالاتی باشد که از سوی دانشجویان طرح شده است. در برخی کتاب ها، جواب ها با ملاحظاتی طرح می شود که مخاطب را نگه دارد ولی صراحت و روشنی بیان این کتاب و پرداختن به موضوعاتی مثل ازدواج موقت و توجه به حریم الهی در تبیین گناهان قابل تقدیر است.
ممکن است که در برخی موارد اگر نگارش بحث به فرد دیگری سپرده می شد، نوع ورودِ به بحث متفاوت و راهکارهایی دیگر ارائه می داد اما در مجموع تلاش نویسنده ی محترم برای ارائه ی راه حل هایی که با مبانی حیا و اخلاق اسلامی سازگار باشد ستودنی است.
کتاب در پایان نظراتی از صاحبان رساله را نیز آورده است تا علاوه بر توضیحاتی که در فصل های اولیه آمده است شواهدی روشن از طرح نظرهای فقهی نیز برای خواننده ارائه شود.