برندگان و بازندگان

سیدنی جی هریس
ترجمه مینو پرنیانی و پروین مصطفوی
انتشارات خجسته
چاپ دوم 1379
در 125 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1380/2/7

تعابیر بعضاً زیبا و پرمفهومی دارد که راجع به تفاوت های شخصیتیِ افراد برنده و بازنده گفته شده و در هر صفحه عبارت انگلیسی آن و نقاشی نه چندان زیبایی اما غالباً متناسبی با موضوع در کنار آن نقش بسته است.
در مجموع کتاب خیلی قوی ای نیست ولی گلچین هایی از آن خوب است که من نیز یادداشت برداری کردم.
نمونه ای از آن: برنده متعهد می شود، بازنده وعده می دهد!