مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی

دکتر غلامعلی افروز
انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران
چاپ اول - بهار 1375
در 130 صفحه
پایان مطالعه در 1377/5/3

تقریباً از صفحه 75 آن به بعد آدرس مراکز مشاوره در کل کشور آورده شده تا خانواده¬های دارای کودکان استثنایی به آن جا مراجعه کنند و البته مشاوران نیز از آن بهره می برند.
گرچه کتاب، مصاحبه ی یک مشاور و والدین یک کودکِ استثنایی را مورد بررسی و شرح قرار داده اما مطالب بسیار مفیدی با قلمی مناسب برای تمام مربیانی که به نحوی با والدینِ نوآموزان و دانش آموزان سروکار دارند (چه بچه های استثنایی و چه غیراستثنایی) مفید است. به عبارتی برای هر مشاوری مطالبِ ارزنده ای در متن کتاب وجود دارد که چشم دقیق می خواهد تا مطالب افزونتری از این کتاب مختصر آموخته شود.