آموزش گفتار
برای مسلط بودن، جال بودن، توانا بودن، جذب و متقاعد کردن مخاطب
 
اثر: پل ژاگو
ترجمه: نیلوفر خوانساری

نشر ققنوس
چاپ دوم: 1378
در 127 صفحه
پایان مطالعه در 1379/12/7

کتاب بسیار مفیدی بود و مطالب بسیار ارزنده ای را درباره گفتار بیان می کرد.
به نظر می رسد مراجعات مکرر و مرور قسمت های علامت گذاری شده در کتاب مفید باشد.
در ضمن مطالعه حدود 20 صفحه یادداشت برداشتم که چند خطی خلاصه ی فصل دوم را می خوانیم:

خردمندانه بکوشیم اختیار آنچه را به زبان می آوریم، بدست گیریم.
برای آن که بتوانیم مطابق میلمان صحبت کنیم می باید در ابتدا تمام نمودهای کلامی خود را به اراده واگذار کنیم. به این منظور باید مراقب و مقید باشیم تا هر انگیزشی برای بیانی خودجوش را در خود کنترل کنیم، یعنی حرفهایی که همه ی ما هنگامی که دستخوش احساسات و انگیزش ها می شویم و به زبان می رانیم و آمادگی می یابیم تا به یاوه گوییِ خودجوشانه ای تن دهیم!
نباید حیران و شگفت زده شویم، باید از اصطلاحهای روزمره که وسوسه می شویم در هر موردی به کار بریم، خودداری کنیم و از هر زیاده گویی که ناشی از هیجان یا خیال پردازی است، بپرهیزیم.
به علاوه مزیت بزرگی است چنانچه بتوانیم از هر آنچه که دستگاه های غیر ارادیِ ما (مانند تنفس و گردش خون) را مختل می کند بپرهیزیم. مثلاً از خوراکی های محرک (الکل، شکر، قهوه، چای، مواد گوشتی بیش از اندازه) و هم نشینی با افراد ناآرام و عصبی و بحث های بی فایده دوری کنیم.
باید بکوشیم همیشه خود را در حالت روحی آرام، متمرکز و هشیار و تحتِ اراده مان حفظ کنیم.
در حالی سخن بگوئیم که مطمئن شویم که هر جمله ای که ادا می کنیدم به طور دقیق بیانگر تفکر ماست و از منظور و مقصود ما فراتر نمی رود یا آن را تحریک نمی کند.
خودداری از بروز انگیزها، برابر است با حس داشتن یک «واحد»، نیروی روانی در خود!