مکالمه درمانی در پزشکی بالینی بیمار مضطرب

نشر اطلاعات
اثر: توربن بندیکس
ترجمه: فرید فدائی
چاپ سوم ، 1371
در 91 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1381/7/15

کتاب مطالب بسیار جالبی برای پزشکانی دارد که طبق توصیه ی نویسنده باید گاهی به جایی توجه به نسخه و دارو توجه خود را معطوف به مصاحبه و روان درمانی کنند! و البته همیشه باید مصاحبه و گفتگو را بر معاینات پزشکی مقدم دارند!