لبخند درمانی

لیزها جکینسون
مترجم زهرا ادهمی
انتشارات سینما
چاپ اول، 1373
در 140 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1380/11/15

کتاب در فوائد لبخند سخن گفته و البته برخی جاها هم بافته هایی (!) داشت که گویی نویسنده تعهد داشته به هر شکل و با هر استدلالی لبخند را عامل درمان و سلامت در همه ی زمانها معرفی کند! ... نکات خوبی هم داشت که استخراج شد.