بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی

دکتر شکوه سادات بنی جمالی و دکتر حسن احدی
نشر نی
چاپ سوم 1373
در 204 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1380/10/22

کتابِی تخصصی و دانشگاهی است که در مقطع لیسانس در 4 واحد با آقای دکتر احدی درس گرفته شد. اکنون پس از بارها مراجعه مجدداً مطالعه و فیش برداریِ کامل نمودم. انصافاً کتاب خوبی در حیطه ی مورد نظر است.
کتابم با حواشی نوشته شده در کلاس دکتر احدی تکمیل یافته، چرا که حاشیه های کلاس دکتر احدی قابل استفاده تر از خود تدریس کتاب و درس مورد نظر بود!