آئین روابط موثر

ار: تونی الساندرا و جیم کت کارت
ترجمه: محمدرضا آل یاسین

انتشارات هامون
چاپ اول بهار 78
در 152 صفحه
پایانِ مطالعه در 1379/1/31

کتاب جالبی است. عنوان کتاب نشان دهنده حال و هوای کتاب است. «آئین روابط موثر، چگونه میتوان در دیگران نفوذ کرد و باور و رفتارش را تغییر داد». سبک خاص این قبیل کتابها مشخص است، اما این کتاب بد نبود! بعضی قسمت ها را برای استفاده در نوشته های خود استفاده و استخراج کردم. بعضی قسمت ها را هم جهت مرورِ در آینده خط کشیدم.
برای مطالعه ی کسانی که به روابط بین انسانها توجه زیادی ندارند خوب است حتی اگر نتواند آنگونه که می خواهند روابطشان را اصلاح کنند، اما توجهشان را به برخی موضوعات مغفول جلب می کند.