ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (MMPI-2)

عنوان و نام پدیدآور: راهنمای  MMPI - ٢
ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی به پیوست : پرسشنامه استاندارد شده در ایران و تمام کلیدها/گراهام جان رابرت - ١٩۴٠ ؛ تالیف جان گراهام; ترجمه حمید یعقوبی - موسی کافی
مشخصات نشر: تهران : ارجمند ، ١٣٧٩
مشخصات ظاهری: ‏ ج:. جدول نمودار
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ ارزشیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی )راهنمای (MMPd-2)
موضوع: شخصیت سنج چندوجهی مینه سوتا
376 صفحه
پایان مطالعه پائیز 1390

کتابی علمی، دقیق و قابل استفاده برای متخصصان و بالینگران! همچنین Handbook مناسبی برای آزمونگری و تحلیلگری!
از خواندن این کتاب استفاده های زیادی بردم.