آنجا که عقل حاکم است
چگونه می توان با تغییر در شیوه ی تفکر، شیوه ی احساس را تغییر داد
کتاب راهنمای شناخت درمانی برای درمانگران و درمانجویان

دنیس گرین برگر – کریستین پدسکی
ترجمه همراه با بحث های زمینه ای: حبیب الله قاسم زاده
انتشارات ارجمند
چاپ سوم - 1390
288 صفحه 
6900 تومان
آغاز و پایان مطالعه در بهار 1392