مقدمات نوروسایکولوژی

دکتر داوود معظمی
چاپ دهم – 1390 (چاپ اول 1378)
انتشارات سمت
407 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1392/11/22


کتابی کاملاً تخصصی و روانشناختی است؛ البته ایراداتی در تحلیلهای داروینیستی دارد که تقریباً در همه ی فصول کتاب به چشم می خورد و خواننده ی کتاب می باید متوجه و مراقبت تأثیراتِ فکری و اعتقادی این رویکرد باشد و حتی بهتر است پیش از مطالعه مطالبی در باره ی جایگاه این تئوری در دنیای کنونی علم بخواند ولی کتاب به جهت قلم و چینش مطالب زیباست.