اسلام و روانشناسی

سرشناسه: بستانی محمود -١٣١۶
عنوان قرادادی: الاسلام و علم النفس
عنوان و نام پدیدآور: اسلام و روانشناسی/بستانی محمود -١٣١۶ ؛ محمود بستانی ; ترجمه محمود هویشم
مشخصات نشر: مشهد : بنیاد پژوهشهای اسلامی ، ١٣٧٣
مشخصات ظاهری: ‏ ٣٨٣ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ هویشم محمود مترجم - بنیاد پژوهش های اسلامی
موضوع: روانشناسی اسلامی
پایان مطالعه: زمستان 1373

کتاب دلچسبی نبود، اما برای آشنایی با برخی مفاهیم این عرصه استفاده کردم.