فنون شاخت درمانی
راهنمایی برای روان درمانگران

سرشناسه: لیهی، رابرت
عنوان و نام پدیدآور: فنون شاخت درمانی : راهنمایی برای رولن درمانگران/لیهی رابرت ؛ نوشته \ رابرت لیهی ترجمه لادن فتی
مشخصات نشر: تهران : دانژه ، ١٣٨٧
مشخصات ظاهری: ‏ ۵٨۴ ص
موضوع: شناخت درمانی
پایان مطالعه: 1391/12/17

کتابی علمی و واقعاً مهارت آفرین برای روان درمانگران، که البته مثل تقریبا تمامی کتاب های ترجمه شده و با وجود زحماتی که برخی مترجمان (مانند خانم فتی در ارتباط با این کتاب) متحمل می شوند تا کمی به فرهنگ ایرانی نزدیک تر سازند ولی تفاوت در مبانی ایدئولوژیک در قسمت های مختلفی از متن خود را نشان می دهد.
اما استفاده ی آگاهانه از این قبیل کتاب ها که حاصل تجربه و دانش بشریست می تواند گستره ی وسیع تری در خدمت را فراهم آورد.
مطابق علامت هایی که در کتاب زده ام برخی قسمت ها را دو و برخی را سه نوبت مطالعه کرده ام.