نظریه های شخصیت

سرشناسه: ش‍ول‍ت‍س‌، دوآن‌
عنوان و نام پدیدآور: ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌/م‍ول‍ف‌ دوان‌ ش‍ول‍ت‍ز ؛ مترجمان یوسف کریمی... [و دیگران].
مشخصات نشر: تهران : ارسباران ، 1378
مشخصات ظاهری: ‏ دوازده‌، ۶١٠ ص‌ : مصور، جدول
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‎Theories of personality 1990 4th ed ‏ مترجمان یوسف کریمی، فرهاد جمهری، سیامک نقشبندی، بهزاد
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چ‍اپ‌ دوم‌: [1379] ‏ چ‍اپ‌ س‍وم‌: 1381 ‏ چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ 1383 ‏ چاپ ششم : پائیز 1386 ‏ چاپ هفتم: زمستان 1387 ‏ چاپ هشتم: بهار 1389 ‏ چاپ یازدهم: 1392
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [597] - 610
موضوع: شخصیت
426 صفحه از کتاب در پائیز و زمستان 1378 و بخشی در بهار 1379 مطالعه شد