روانشناسی جنایی

تالیف دکتر مهدی کی نیا
چاپ اول بهار 1374
انتشارات رشد

264 صفحه از این کتاب در پائیز و زمستان 1374 خوانده شد.
از آن جا که تمایلی برای فعالیت در این حیطه نداشتم مطالعه ی بیش از آن مقدار را به زمانی که نیاز بود موکول کردم.
بعدها با دیدن کتابی با همین عنوان از دکتر دادستان و مرور برخی قسمتهای آن بیشتر به عمق مطالب این شاخه از علم پی بردم؛ خودش دنیای عجیبی است!