همسر دوست داشتنی

نوشته ی مهدی خدامیان آرانی
از مجموعه کتابهای اندیشه ی سبز، دفتر اول
چاپ 21
انتشارات وثوق
128 صفحه
مطالعه شده در 1394/5/30 – جزیره ی کیش


کتاب بسیار خواندنی و زیبائی بود. گرچه در برخی از قسمتها تحلیلهای نویسنده بر اساس روایاتی از کتب اهل سنت است و مشخص است که تعابیر، از جنس فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و اهل بیت گرامی شان نیست ولی فارغ از این خطا که می توان با توجه به اسناد روایات هر قسمت، به مطلب اعتماد نمود، کتاب در مجموع زیبا و مفید است.
خاطرات خوبی از تلاش برای به کار بردن تذکرات کتاب در زندگی خود دارم و از آن جا که کتاب دو بخش دارد (بخش مربوط به شوهر و بخش مربوط به همسر) مطالعه ی قسمت مربوط به خانم را هم به همسرم توصیه نمودم.
کتاب هدیه و معرفی خانمی پر تلاش از مادرانِ حاضر در جلسات آموزشی متوسطه ی دخترانه ی فضیلت بود که با وجود مشغله ی مهم و سنگین فرزند داری (به گمانم چند دختر داشتند) تقریباً در همه ی کارگاهها به صورت فعال شرکت می نمودند. خداوند سایه ی مادران را بر سر فرزندانشان مستدام دارد و بر تلاشگران و اندیشه ورزانشان بیفزاید.