خاستگاه خلافت

سرشناسه: عبدالمقصود عبدالفتاح ١٩٩٣ - ١٩١٢
عنوان و نام پدیدآور: خاستگاه خلافت : سقیفه نقطه جدایی خلافت و امامت/عبدالمقصود عبدالفتاح ١٩٩٣ - ١٩١٢ ؛ تالیف عبدالفتاح عبدالمقصود; ترجمه حسن افتخارزاده
مشخصات نشر: تهران : نشر آفاق ، ١٣٧۶
مشخصات ظاهری: ‏ ۵۶٧ ص
فروست: شناختهای تاریخ ١٠
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پدید آور به زبان دیگر:Abdal-Magsud, Abdal-Fattah ‏ افتخارزاده حسن - 1315 مترجم
موضوع: علی بن ابی طالب علیه السلام-  امام اول 23 قبل از هجرت 40 -ق - اثبات خلافت