تتمه المنتهی

سرشناسه: قمی، عباس ، ١٢۵۴- ١٣١٩
عنوان و نام پدیدآور: تتمه المنتهی در تاریخ خلفا/ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍اس‌ ق‍م‍ی‌ ؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍اص‍ر ب‍اق‍ری‌ ب‍ی‍ده‍ن‍دی‌
مشخصات نشر: قم : دلیل ما ، ١٣٨٢
مشخصات ظاهری: ‏ ٨۴٣ ص