هفت روز هفته دارم

نویسنده: احمد رضا احمدی
ناشران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال نشر: 1380
مطالعه شده در 1376/7/21

امروز جمعه است. من یک برگ کاغذ چهارخانه دارم. یک جعبه آب رنگ هم دارم. جعبه آب رنگ هفت رنگ دارد. هفت روز هفته دارم. با یک برگ کاغذ چهار خانه و هفت رنگ در هفت روز هفته می خواهم نقاشی کنم ...

کتاب هفت روز هفته دارم کتابی تصویری - مفهومی است. کتابی که با متنی شاعرانه و تصاویری ساده مفاهیم گوناگونی چون روزهای هفته، رنگ ها، دربند بودن و آزادی را بیان می کند.
نویسنده در هر روز از هفته با رنگی خاص نقاشی می کشد، روز شنبه با رنگ سبز  پرنده ای می کشد و روز یک شنبه با رنگ سیاه برای پرنده قفسی نقاشی می کند. برای شادی پرنده آب، دانه و گل نقاشی می کند. اما در آخر با بازگشت پدر، قفس پاک می شود. باران، قفس سیاه را پاک می کند. بر روی کاغذ چهار خانه پرنده ی آزاد، آب و گل باقی هستند.
موضوع کتاب هفت رنگ است که با آن در روزهای هفته نقاشی می کشند. پرنده، گل، آب و دانه، قفس و قفل آن، که با آمدن باران قفل و قفس پاک می شود و ظرف آب پرنده، پر آب می شود.
قشنگ بود!