پسر و پروانه

به نظرم گروه سنیِ الف و ب و ج و شاید د  
مطالعه شده در 1376/11/3
انتشارات سروش.
به قلمِ فروزنده خداجو.
نقاشی: محمدعلی بنی اسدی.
چاپ اول: 1373.
در 16 صفحه.

یک کودکِ لال. در غم و اندوه. یک کرم ابریشم همدم او می‏شود. با کرم دوست می‏شود. کرم پیله می‏ تند. کرم پروانه می‏شود و پرواز می‏کند.
در این زمان علی هم پرواز می‏کند و فریاد می‏زند: ... ما ... در ... مادر!
داستان زیبا و غمباری است! اما برای توجه به نعمتهایی که بچه ها دارند مفید است.

خداوند به تما کسانی که مربی بچه‏ های لالند برای مأنوس سازیِ آنها با دنیای عادی و لذت بیشتر از زندگی، توفیق عنایت فرماید.