محرم و نامحرم

اثر مرحوم حاج آقای مجتهدی
در 64 صفحه
مطالعه شده در 1373

... در یکی از نوبت هایی که به دیدار حاج آقای مجتهدی رفته بودیم، ایشان بعد از شوخی های و خوش و بش های معمول این کتابشان را که بیشتر شبیه یک جزوه یا رساله بود به من دادند و فرمودند «اگر یک بار از روی این کتاب بنویسی می توانی بیایی و در حوزه ی ما درس بخوانی!» ... و این شد که من این کتاب را خواندم و نوشتن از روی آن را آغاز کردم ولی به حوزه ی ایشان نرفتم!

گرچه مرحوم آیت الله شیخ احمد مجتهدی در اواخر عمرشان و به واسطه ی پخشِ سخنرانی های کوتاه اخلاقی شان در رسانه ها، نزدِ عموم مردم مشهور شدند ولی قدیمی های تهران، خصوصاً آنها که اهل حوزه و درسهای طلبگی بوده اند از بسیاری سال قبل ایشان را می شناختند.
 
ارتباط ایشان با مرحوم شیخ محمدحسین زاهد و برخی حکایتهایشان از آن مرحوم، ماجرای طلبه شدنشان و حمایتهای مادرشان از این موضوع و داستانهای زیادی از شکل گیری «حوزه ی مجتهدی» وجود دارد که برخی در نوشته های پیاده شده از سخنرانی ها و مصاحبه های ایشان آمده است.