حجاب
 
استاد شهید مرتضی مطهری


این موضوع قابل بحثی است که ما ریشه ی حجاب را مقابله ی با فحشا معرفی کنیم.
(تکمیل می شود)