فقه سنتی و سختگیری در امر دینداری

مجموعه گفتارهایی از جناب حاج آقای فائق
انتشارات منیر
چاپ اول - 1395
88 صفحه
پایان مطالعه در 1397/9/19

کتاب حاویِ پنج جلسه سخنرانی استاد گرامی جناب حاج آقای فائق است.
ابتدای هر جلسه مسئله ای شرعی فرموده اند و سپس دو سوال و شبهه را پاسخ داده اند.
به نسبت یک جلسه ی سخنرانی مختصر تر است و حواشی احتمالی آن حذف شده است. جزوه ی بسیار خوبی است و مطالب ارزنده ای در آن دارد.