اسرار و آثار اذان

عباس عزیزی
انتشاراتِ نبوغ
چاپ اول: زمستان 1377
در 112 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1379/6/26

کتابِ خوبی است. البته یکی از مشکلاتش عدم ذکر سندها برای بسیاری از روایات یا داستانهایش بود.
عامل توجه و تذکرِ خوبی برای اهمیت قائل شدن برای «اذان» بود.