آیت الکرسی، طلسم عظیم القدر

سرشناسه: آشتیانی محسن - ١٣۴٠
عنوان و نام پدیدآور: آیه الکرسی طلسم عظیم القدر/آشتیانی محسن - ١٣۴٠ ؛ محسن آشتیانی
مشخصات نشر: قم : زهیر ، ١٣٨۵
مشخصات ظاهری: ‏ ١٧٣ص . ١١/۵x١٩ ; س م
موضوع: آیه الکرسی - خواص تفاسیر - سوره بقره . آیه الکرسی
پایان مطالعه در 1398/4/25

کتاب حاوی مطالب بسیار خوب و بر انگیزاننده ای در مداومت بر قرائت «آیت الکرسی» است.
البته در برخی قسمتها خصوصا بخش ختومات، بعضا سند های روشنی ندارد ولی در مجموع کتاب ارزنده است.