چهل حدیث «نماز»

سرشناسه: شریفی محمود ١٣٣١ گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور: چهل حدیث نماز/شریفی محمود ١٣٣١ گردآورنده ؛ محمود شریفی
مشخصات نشر: قم : نشر معروف ، ١٣٨٧
مشخصات ظاهری: ‏ ۶۴ ص ١۴ x ١٠/۵ ;.س م
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ نماز
موضوع: اربعینات - قرن 14 نمازها - احادیث -احادیث شیعه - قرن 14
مطالعه شده در آذر 1377

بسیار کتاب خوبی است.