صفات الشيعه

سرشناسه: ابن بابویه محمدبن علی ٣٨١ - ٣١١ق
عنوان قرادادی: صفات الشیعه . فارسی
عنوان و نام پدیدآور: صفات الشیعه علی علیه السلام/ابن بابویه محمدبن علی ٣٨١ - ٣١١ق ؛ تالیف شیخ صدوق ; ترجمه و تصحیح امیر توحیدی.
مشخصات نشر: تهران : زراره ، ١٣٧٩
مشخصات ظاهری: ‏ ١١٨ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ توحیدی امیر - 1341 مترجم
موضوع: احادیث شیعه . قرن 4 ق ابن بابویه محمدبن علی 381 - 311ق
مطالعه شده در 1380

کتابی بسیار خواندنی و مفیدکه می باید در مطالعه ی روایات آن به سه بخش توجه داشت:
1. بخشی از روایات و صفات متوجه شیعیان خاص است.
2. برخی روایات در تقابل با برداشتهای عمومی ما نسبت به شیعیان و مقربان درگاه ربوبی است، مانند آن که فکر می کنیم هر شخصی مریدان بیشتری دارد و شناخته شده تر است در جهات معنوی نیز پیش تر است.
3. توجه دادن روایات به سیره ی مطلوب شیعیان است که مثلا خیلی اهل توجه به شکم و غذایشان و چرب خوردن و مفصل خوردن نیستند.

توضیح این سه مطلب در فایلهای صوتی مجموعه جلسات «زندگی با امام عصر علیه السلام» جلسه ی 2 و 3 و 4 قابل پیگیری است.
سالها قبل (حدود سالهای 1372) نیز نسخه ای دیگر از این کتاب شریف را خواندم (در 52 صفحه) که واقعاً برایم مفید و تنبه انگیز بود.