میزبان و میهمان

هیئت خیرالمرسلین
مطالعه شده در 1380/9/10 (15 رمضان 1422)
30 صفحه

جزوه ای درباره ماه مبارک، به زبانی ساده که استفاده کردم.
حتماً تولیدات اینچنینیِ هیأتها و جلسات برای فعالان در تولید و مخاطبان اثراتی خوب دارد، در حالی که گاهی اداره کنندگان محافل فرهنگی از این مهم غافلند.