همراه با ماه رمضان
 
سرشناسه: اوحدی، امین ، ١٣۴٣ -
عنوان و نام پدیدآور: همراه با ماه رمضان/امین اوحدی
مشخصات نشر: تهران : مهام ، ١٣٨٩   
مشخصات ظاهری: ‏ ‏ ۵١۴ ص
موضوع: دعاها
موضوع: دعاهای ماه رمضان
موضوع: رمضان - احادیث