صحیفه مهدیه

سرشناسه: محمدبن حسن عجل الله تعالی فرجه - امام دوازدهم ٢۵۵ق
عنوان قرادادی: صحیفه المهدی . فارسی - عربی . برگزیده
مجموعه مهمی از نمازها دعاها و زیارت هایی که از ناحیه مقدسه امام زمان عجل الله فرجه صادر شده و یا درباره آن حضرت نقل شده است - تالیف مرتضی مجتهدی
مشخصات نشر: قم حاذق ١٣٨٢
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ مجتهدی مرتضی - 1333 گردآورنده - رحیمیان محمدحسین - 1345 مترجم
یادداشت های کلی: ‏ مجموعه مهمی از نمازها و دعاها زیارت هایی که از ناحیه مقدسه - چاپ قبلی : الماس 1381