همراه با رجب

اثر دکتر امین اوحدی
انتشارات مهام - 1390
در 383 صفحه
پایان مطالعه ی تدریحی در

این کتاب که هدیه ی مؤلف محترم است بسیار قابل استفاده و مفید است.
خدای متعال به ایشان خیر دنیا و آخرت عنایت کند که با زحمت بسیار این معارف مکتبِ وحی را استخراج نموده و به صورتی دسته بندی شده در اختیار عموم قرار داده اند.
ذهن منظم و دانش لازم برای این کار از لطف های الهی به جناب آقای اوحدی است.
استفاده ی از این قبیل کتابها، بیش از آنکه فرصت بخواهد، توفیق می خواهد؛ ما آدمیانِ دنیایی شده عمر عزیز را به بسیاری چیزها مصرف می کنیم اما برای انس با حق متعال به دنبال زمان می گردیم! ...