زبان و گفتار در اسلام (غیبت)
 
سرشناسه: بروجردی محمدحسین
عنوان و نام پدیدآور: زبان و گفتار در اسلام : غیبت/بروجردی محمدحسین ؛ محمدحسین بروجردی
مشخصات نشر: مشهد : ناصر ، ١٣۶٨
مشخصات ظاهری: ‏ [١٣٢] ص
فروست: نگاهی به مسائل زندگی ٢
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ غیبت

یک نوبت برای دیدار مرحوم آقای بروجردی (همراه با مرحوم پدرم) به حجره ی ایشان در مدرسه ی آیت الله خویی در مشهد رفتم.
گوشه ی اتاقی کوچک نشسته بود و می نوشت! ...
به دور از همه ی هیاهو ها! ...
حالا مردم بخواهند «روحانیان» را دشنام دهند یا دوست بدارند! امثال او سالها خوانده بودند و آموخته بودند تا از مکتب و شریعت خاتم الانبیا صلی اله علیه و آله وسلم دفاع کنند؛ با قلم یا زبان!
خدای رحمتش کند.

این کتاب هم جزوه ی خوب و مختصر و تنبه برانگیزی بود.