خودسازی (اثر آقای غفوری)

سرشناسه: غفوری علی
عنوان و نام پدیدآور: خودسازی/غفوری علی
مشخصات نشر: قم : درسهایی از قرآن ، ١٣۵٣
مشخصات ظاهری: ‏ ١۴٠ص

خوب و روان بود!
واقعاً چقدر نیاز به خودسازی داشته و دارم! ...