اهمیت علم و تقوی

سرشناسه: شیرازی محمد
عنوان و نام پدیدآور: اهمیت علم و تقوی در اسلام/شیرازی محمد ؛ محمد شیرازی
مشخصات نشر: قم : نشر هاشم ، بی تا
مشخصات ظاهری: ‏ ۴۶ص
موضوع: تقوا
تهیه: سیدمحمدرضا امام
مطالعه شده در 1376/2/9

کتاب خوب و روانی بود.