نماز
 
سرشناسه: گلزاده غفوری علی
عنوان و نام پدیدآور: نماز/گلزاده غفوری علی
مشخصات نشر: تهران : فجر ، (١٣۵۵)
مشخصات ظاهری: ‏ ١۴١ص
موضوع: نماز

از کتابهای قدیمی موجود در برخی کتابخانه هاست که شاید به اعتبار رویکردهای تربیتی نویسنده ی محترم جنبه های مفیدی را متذکر شود.