آداب معاشرت از دیدگاه معصومین علیهم السلام

سرشناسه: ح‍رع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ ، ١٠٣٣ - ١١٠۴ق
عنوان قرادادی: وسائل‌الشیعه . فارسی . برگزیده
عنوان و نام پدیدآور: آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌/ح‍ر ع‍ام‍ل‍ی‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌، ی‍ع‍سوب‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ع‍ل‍ی‌ک‍م‍ر
مشخصات نشر: م‍ش‍ه‍د : ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی1٣76‭ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٢١۵ ص
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ سوم
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع: آداب معاشرت
موضوع: احادیث شیعه - قرن 11ق.
موضوع: اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14
شناسه افزوده: ف‍اراب‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍م‍ر ی‍ع‍س‍وب‌
شناسه افزوده: بنیاد پژوهش‌های اسلامی
پایان مطالعه در 1378/2/3 (شب هفتم محرم الحرام 1420)
 
کتابی بسیار ارزنده و دارای احادیث بسیار جالب و خواندنی، گرچه خوب بود که موضوعاتِ دیگری نیز در این کتاب آورده می شد اما واقعاً مجموعه ای عالیست. خوب است که همه بخوانند و به کار ببندند.
در این نیمه شب که 15 دقیقه مانده به بامداد روز 7 محرم الحرام 1420 از خداوند متعال می خواهم که به حق حضرت علی اکبر علیه السلام علم با عمل به من عنایت فرماید و مرا عالم و عامل به وظایفم قرار دهد.