فضایل و آثار مسجد در آئینه قرآن و حدیث

عباس عزیزی
انتشارات نبوغ
چاپ اول. پاییز 76
در 142 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1378/3/6

زیبا و قابل استفاده است اما بعضاً نکاتی دارد که ایجاد سوال یا اشکال می کند!