چهل حدیث عید

سرشناسه: لطیفی محمود - ١٣٣١ گردآورنده و مترجم
عنوان و نام پدیدآور: چهل حدیث عید/لطیفی محمود - ١٣٣١ گردآورنده و مترجم ؛ تهیه و تنظیم و ترجمه محمود لطیفی
مشخصات نشر: تهران : معروف ، ١٣٧۴
مشخصات ظاهری: ‏ ٧٩ص
یادداشت های کلی: ‏ کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع: اربعینات - قرن 14 جشنها - احادیث -احادیث شیعه - قرن 14
مطالعه شده در آذر 1377

کتاب خوب و مفیدید بود.