چهل حدیث روزه

سرشناسه: فلاح زاده محمدحسین - ١٣٣٩
عنوان و نام پدیدآور: چهل حدیث روزه و رمضان/فلاح زاده محمدحسین - ١٣٣٩ ؛ تهیه و تنظیم محمدحسین فلاح زاده
مشخصات نشر: قم : نشر معروف ، ١٣٧٨
مشخصات ظاهری: ‏ ۶۴ ص ١۴ x ١٠/۵ ;.س م
یادداشت های کلی:
‏بها: 800 ریال
عنوان روی جلد: چهل حدیث روزه
موضوع: اربعینات - قرن 14 روزه - احادیث -رمضان - احادیث -احادیث شیعه - قرن 14ش
مطالعه در آذر 1377

کتاب خوب و ارزشمند و مفیدی است.