تعقیبات نماز از معصومین علیهم السلام

سرشناسه: عزیزی عباس - ١٣۴٢
عنوان و نام پدیدآور: تعقیبات نماز از معصومین علیهم السلام/عزیزی عباس - ١٣۴٢ ؛ عباس عزیزی
مشخصات نشر: قم : نبوغ ، ١٣٧۴
مشخصات ظاهری: ‏ ١٧۵ ص
موضوع: دعاها نماز . تعقیبات -زیارتنامه ها
مطالعه شده در فروردین 1378

اهمیت دعا از دیدگاه قرآن/ اهمیت دعا از دیدگاه حدیث/ تعقیبات مشترکه نمازهای روزانه و ادعیه قرآنی/تعقیبات مخصوص نمازهای روزانه/ تعقیبات مشترکه از معصومین علیهم السلام/ تعقیبات نماز در ماههای رجب و شعبان و رمضان/ و ...
گرچه این کتاب بیشتر به مجموعه ای احادیث شبیه است اما به یک مفاتیح مختصر نیز نزدیک است! به هر حال به طور کامل مطالعه شد.