احکام حق الناس

سرشناسه: اکبری محمود
عنوان و نام پدیدآور: احکام حق الناس/اکبری محمود
مشخصات نشر: قم : فتیان ، ١٣٨٧
مشخصات ظاهری: ‏ ١۴٠ص

پایان مطالعه مرداد 1398

نکته هایی راجع به کتاب و از کتاب:

1. در مقدمه تقسیم بندی ای کرده است در ارتباط با حقوق؛ با تقسیم بندی نویسنده گویی شخصی به نام حجت خدا در عالم وجود ندارد که بندگان نسبت به او وظیفه ای داشته باشند!!
2. با توجه به نقل های کتاب میزان الحکمه از کنزالعمال متفی هندی نقل های مستقیم از کتابهای حدیثی این گونه در کتب شیعه می تواند ایجاد مشکل کند.

3. نقل های احکامی از کتابهای مختلف و صاحبان رساله های گوناگون و البته بیان این مطلب در مقدمه که کتاب برای مسئله گویان مفید خواهد بود نوعی بی دقتی علمی در تفاوتهای فتاواست که از یک تحصیل کرده ی حوزه که ظاهراً نویسنده ی کتاب هایی این گونه است بعید و عجیب می نماید!
4. حدیث جالب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم: هرگز مردی از ستمی که براو رفته است نمی گذرد جز اینکه خدا برعزتش بیافزاید (به نقل از تحف العقول)

5. بسیاری از مردم تصرف غیر مجاز را منحصر در غصب ملک دیگران می دانند در حالیکه تصرف غاصبانه مصادیق دیگری نیز دارد.
6. به نظرِ حدود ده تن از صاحبان رساله، کسی که نمی تواند از امانت نگهداری کند بنابر احتیاط واجب نباید قبول کند.