دروغ از دیدگاه اسلام

چاپ نیک معارف
اثر: سیدمحمد رضی رضوی
چاپ اول. 1374 در 5.000 نسخه
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/14

کتاب مختصر و بسیار مفیدی است پیرامون دروغ.
گرد آورنده ی محترم مجموعه ای مختصر از آیات و روایاتی که پیرامون دروغ است با سندهای آنها جمع کرده، ترجمه نموده و چاپ کرده است.
البته به گمان شخص من بعضی ترجمه های آن خیلی خوب نیست و می شد که روانتر و بهتر ترجمه نمود اما به هر حال کتاب بسیار خوبی است.