باقیات الصالحات

سرشناسه: غیوری سیدعلی
عنوان و نام پدیدآور: باقیات الصالحات یاذخیره معاد/غیوری سیدعلی ؛ سیدعلی غیوری
مشخصات نشر: ری : محیی ، ١٣٧۵
مشخصات ظاهری: ‏ ١٣٢ص

ظاهرا آقای غیوری مؤسسه ای تشکیل داده بودند که افراد با مراجعه ی به آن مجموعه برای ثلث از مالشان برنامه ریزی می کردند و ضمن طی شدن مراحل قانونی از تلف شدن مال و یا سرگردانی در مصرف پیش گیری می کردند.
بر این مبنا هم مسؤول مؤسسه این کتاب را نوشته بودند که آگاهی بخشی ای راجع به اهمیت باقیات الصالحات و دعوت به این مشارکت بود.
طرح خوبی بود و کتاب هم به نیکویی تدوین شده بود.
این که بعد از فوت ایشان این مجموعه در چه وضعی است نمی دانم!
خداوند عاقبت همه ی ما را به خیر کند و فرزندان و اهل ما را باقیات الصالحات ما قرار دهد.