خوش خلقی

سرشناسه: نجات محمد
عنوان و نام پدیدآور: خوش خلقی/نجات محمد ؛ محمد نجات
مشخصات نشر: تهران : نشر ریحان ، ١٣٧۵
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۴ ص ١٣/۵ x ١٠/۵ ;.س م
فروست: در مدرسه اهل بیت علیهم السلام
موضوع: احادیث اخلاقی
پایان مطالعه 1376/2/19

خداوند به لطف خودش اخلاق نیک مرحمت فرماید.