سخنان معصومین علیهم السلام

سرشناسه: شهیداول
عنوان و نام پدیدآور: سخنان معصومین علیهم السلام/شهیداول ؛ شهیداول ; ترجمه علی کاظمی
مشخصات نشر: قم : میثم ، ١٣۵۶
مشخصات ظاهری: ‏ ١١٢ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ کاظمی علی مترجم
موضوع: کلمات قصار چهارده معصوم - سرگذشتنامه
پایان مطالعه 1376/2/15

مفید بود و خواندنی.