کلمات قصار محمد صلی الله علیه و آله و سخنان نغز علی علیه السلام

سرشناسه: کرمانی صابر
عنوان و نام پدیدآور: کلمات قصار محمد صلی الله علیه و آله و سخنان نغز علی علیه السلام/کرمانی صابر ؛ تالیف صابر کرمانی
مشخصات نشر: تهران : اقبال ، ١٣۶١
مشخصات ظاهری: ‏ ٣۴ ص
موضوع: محمد پیامبر اسلام 53 قبل از هجرت 11 .ق کلمات قصار علی ابن ابیطالب امام اول 23 قبل از هجرت 40 - ق - کلمات قصار
پایان مطالعه 1376/2/12

روایات زیبایی داشت.