زکات

عنوان و نام پدیدآور: زکات
مشخصات نشر: قم : موسسه در راه حق ، ١٣٧٠
مشخصات ظاهری: ‏ ٣۴ ص ١٢ x ١۶ . س . م

روان و ساده.