تقلید و اجتهاد

عنوان و نام پدیدآور: تقلید و اجتهاد
مشخصات نشر: قم : انتشارات موسسه در راه حق ، ١٣۵٩
مشخصات ظاهری: ‏ ١٢ ص
فروست: انتشارات در راه حق; دوره ی پنجم

مختصر و روان.