فضائل و آثار نماز شب

سرشناسه: عزیزی عباس
عنوان و نام پدیدآور: فضائل و آثار نماز شب/عزیزی عباس ؛ عباس عزیزی
مشخصات نشر: قم : چاپ پنجم  ١٣٧7
مشخصات ظاهری: ‏ ١۵٩ص
یادداشت های کلی:
‏ کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع:
نماز شب عبادت
پایان مطالعه 1378/3/15
(پایان یافت مطالعه این کتاب شریف در آغازین ساعات روز اربعین 1420)
در 160 صفحه

احادیث و روایات و داستانهای بسیار ارزنده ای دارد.
در انتهای کتاب ادعیه و آداب خوب و جامعی جهت اقامه ی نافله ی شب آورده است.
امید که خداوند توفیق عمل به واجبات و مستحبات خصوصا عبادت شبانه مرحمت فرماید.