مناسک مصوره عمره مفرده

سرشناسه: فلاح زاده محمدحسین
عنوان و نام پدیدآور: مناسک مصوره عمره مفرده/فلاح زاده محمدحسین
مشخصات نشر: قم : مشعر ، ١٣٨۵
مشخصات ظاهری: ‏ ١٢٠ص

مطالعه شد و مفید بود.
خدا متعال مکرر قسمت فرماید.